REGULAMIN

DANE OSOBOWE

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH)Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. (DZ.URZ.UE.L NR 119, STR. 1) ZWANE DALEJ „RODO”

W przedsiębiorstwie Kasacja Pojazdów , Auto – Handel Konrad Górski dbałość o dane osobowe, które nam Państwo przekazujecie, jest niezwykle ważną częścią tego procesu. Stąd przedstawiamy poniższe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Kasacja Pojazdów , Auto – Handel Konrad Górski z siedzibą w Mystkowie, a dokładny adres brzmi: Mystków 494, 33-340 Kamionka Wielka.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Państwa danych osobowych można uzyskać:

 • pisząc na adres e-mail: autozlom.mystkow@op.pl,
 • pisząc na adres korespondencyjny: Mystków 494, 33-340 Kamionka Wielka,
 • dzwoniąc pod numer telefonu 502 120 670

Dane osobowe w postaci Państwa: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, numer PESEL/NIP, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru rejestracyjnego pojazdu, numeru karty pojazdu, numeru VIN nadwozia, numeru rachunku bankowego otrzymaliśmy je od Państwa podczas zawierania umowy sprzedaży lub oddawaniu pojazdu do demontażu.
Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?
Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych osobowych możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. Jednakże możemy stwierdzić, że przetwarzamy Państwa dane, bo:
1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą;
 • obsługi zgłoszeń, które Państwo do nas kierują;
 • bsługi reklamacji w przypadku jej złożenia;
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 • w celu dokonania demontażu oddanego nam przez Państwa pojazdu;
 • przetwarzania Państwa danych w celach podatkowych, rachunkowych, sprawozdawczych według obowiązujących przepisów prawa;
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z zawarciem umowy sprzedaży lub oddaniem pojazdu do demontażu;

2. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest

 • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych , mediacyjnych, egzekucyjnych;
 • monitorowanie bezpieczeństwa w celu zapobiegania i wykrywania przestępczości;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Niekiedy pytamy się też Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest zawsze dobrowolna i zawsze będziemy informować Państwa o celu i zakresie przetwarzania danych. Raz udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki Państwo ją wyrazili, a ponadto poprzez zgłoszenia na adres e-mail: autozlom.mystkow@op.pl. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofają Państwo zgody.

Czy muszą podać nam Państwo swoje dane osobowe?
Musimy wymagać od Państwa podania ww. danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, a tym samym świadczyć Państwu usługi związane ze sprzedażą pojazdu lub jego demontażem, w związku z załatwieniem przez Państwa jakiekolwiek sprawy w siedzibie przedsiębiorstwa oraz aby wykonać swoje obowiązki nałożone na nas przez przepisy prawa. Jednakże nie mają Państwo obowiązku podawać nam żadnych danych osobowych, ale w przypadku braku ich podania albo podania części koniecznych danych może się zdarzyć, że wykonamy nasze zobowiązania wobec Państwa tylko w części, która nie wymaga podania przez Państwa danych. Załatwiając sprawę w siedzibie przedsiębiorstwa proszę pamiętać, że Państwa wizerunek zostanie zarejestrowany przez monitoring wizyjny zainstalowany w naszej siedzibie. Proszę pamiętać jednak, że możecie Państwo w inny sposób kontaktować się z nami w celu załatwienia sprawy, w szczególności poprzez e-mail lub telefon, która nie będzie wymagała rejestracji wizerunku przez monitoring wizyjny. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać też podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom, które wspierają nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • podmiotom, które zapewniają nam obsługę rachunkową (finansowo – księgową),
 • podmiotom, które zapewniają nam obsługę informatyczną,
 • podmiotom, które zapewniają nam obsługę prawną,
 • osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność np. firmom kurierskim;
 • odmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 • podmiotom współpracującym i powiązanym z nami osobowo lub kapitałowo;

Udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają naszym wymienionym świadczenie ich usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty wykorzystują Twoje dane, możesz znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookie.

Państwa uprawnienia w zakresie przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.

 • prawo dostępu dodanych oraz otrzymywania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z wspólnie działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: a) sprzeciw marketingowy – Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, b) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Mają Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Powinni Państwo wtedy jednak wskazać szczególną sytuację, która ma uzasadniać zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do przenoszenia danych – Mają Państwo otrzymywać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które nam dostarczyłeś/aś na podstawie umowy lub Państwa zgody,
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W celu wykonania swoich praw kierujcie Państwo swoje żądanie pod adres e-mail: autozlom.mystkow@op.pl, osobiście lub pisemnie na adres: Mystków 494, 33-340 Kamionka Wielka.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 • okres przez jaki są świadczone usługi;
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
 • okres na jaki została udzielona zgoda.

Przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
Czy przekazujemy dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Nie
Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa? Nie