Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy czesci-mystkow, dostępny pod adresem internetowym http://www.czesci-mystkow.pl prowadzony jest przez Konrada Górskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Konrad Górski Kasacja Pojazdów , Auto - Handel, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 734-174-75-02.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów tj. zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo do Przedsiębiorców.

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 4. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Sklepu, jego nazwy, domeny internetowej, szaty graficznej i Danych stanowią wyłączną własność Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem lub za zgodą Sprzedawcy.

 5. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest wyłącznie sprzedaż Produktów detaliczna na własny użytek lub w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w zakresie mechaniki samochodowej. Zamówienia wskazujące na zamiar dalszej odsprzedaży zakupionego w Sklepie Produktu innym osobom nie będą akceptowane przez Sprzedawcę.

 6. Sprzedawca wskazuje, że zakupiony w Sklepie Produkt powinien być zamontowany i serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Produktu oraz inne szkody wyrządzone przeprowadzeniem montażu Produktu przez Użytkownika na własną rękę bez pomocy wykwalifikowanych specjalistów. Sprzedawca nie załącza do Produktu instrukcji montażu, chyba że inaczej wskazano w opisie danego Produktu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Konrad Górski, Kasacja Pojazdów , Handel i Usługi, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 7341747502, REGON 492691721, adres: Mystków 494, 33-334 Kamionka Wielka.

 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu posiadający Konto.

 4. Gość - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu nieposiadający Konta.

 5. Użytkownik - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 7. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.czesci-mystkow.pl

 8. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 11. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 12. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.

 15. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 16. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Mystków 494, 33-334 Kamionka Wielka

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: allegro@czesci-mystkow.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 575 780 880 ,881 450 450

 4. Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 5. Użytkownik może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7.30-17.00 w następujące dni tygodnia poniedziałek - sobota

 6. Zamówienia składane w inny sposób niż wskazany w niniejszym Regulaminie nie będą przyjmowane.

 7. Modyfikacja Zamówienia po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę, zgodnie z niniejszym Regulaminem, jest niedopuszczalna, chyba że Sprzedawca wyraźnie wyraził na to zgodę i potwierdził modyfikację za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia. W takim przypadku wszelkie terminy, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w szczególności terminy dostawy czy odbioru Produktu są liczone od daty potwierdzenia modyfikacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,,

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Użytkownika składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Użytkownik jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

 2. W przypadku Konsumentów: imię, nazwisko, adres dostawy, e-mail, telefon;

 3. w przypadku Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi: imię, nazwisko, adres dostawy, e-mail, telefon, firma Przedsiębiorcy, adres Przedsiębiorcy do wskazania na fakturze, jeżeli jest inny niż adres dostawy, numer NIP. W przypadku braku wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury, faktura nie będzie wystawiona. W przypadku Zamówień do kwoty 450,- zł można żądać wystawienia faktury uproszczonej i podać jedynie NIP;

 4. w przypadku Przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi: nazwa Przedsiębiorcy, adres dostawy, e-mail , telefon, adres Przedsiębiorcy do wskazania na fakturze, jeżeli jest inny niż adres dostawy, numer NIP.

 5. W przypadku braku podania w trakcie rejestracji Konta danych niezbędnych do wystawienia faktury dla przedsiębiorcy, Klient będzie mógł dokonać aktualizacji Konta poprzez podanie tych danych lub w przypadku danej Umowy sprzedaży podać takie dane. W tym drugim przypadku wystawienie faktury dotyczyć będzie tylko danej Umowy sprzedaży.

 6. Założenie i utrzymywanie Konta w Sklepie jest bezpłatne. Konto będzie utrzymywane przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem § 3 pkt. 4.

 7. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 8. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 9. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych z Kontem, Klient ma możliwość skorzystania z pomocy technicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.

 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i prawdziwość danych wskazanych przez Klienta.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu lub wybrać opcję złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

 3. w przypadku chęci skierowania przesyłki na adres inny niż podany w trakcie rejestracji Konta – kliknąć przycisk „Zmień miejsce dostawy”.

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – Gość powinien wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia tj. imię, nazwisko, a w Przypadku Przedsiębiorcy – nazwę Firmy, adres dostawy, e-mail, telefon, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), podać dane do faktury, jeżeli Gość żąda jej wystawienia wskazując: firmę przedsiębiorcy, adres oraz NIP;

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3 i 4.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka kurierska,

 2. przesyłka kurierska pobraniowa,

 3. przesyłka do paczkomatu;

 4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Mystków 494, 43-334 Kamionka Wielka.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przy odbiorze – tylko w przypadku wyboru opcji dostawy – odbiór osobisty.

 2. Płatność za pobraniem

 3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 4. Płatności elektroniczne tj. za pomocą usługi „Przelewy24”.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu jak również taka informacja pojawi się każdorazowo przy składaniu Zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku Zamówień złożonych przez Gości nie będzie możliwa metoda płatności za pobraniem lub płatność przy odbiorze.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdzi jego otrzymanie na adres e-mail podany przy rejestracji Konta lub przy składaniu Formularza zamówienia. E-mail będzie zawierał co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Użytkownika a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Użytkownika:

 1. płatności przelewem lub płatności elektronicznych Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności przy dostarczeniu przesyłki.

 3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Użytkownik obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

4. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby termin dostawy nie był dłuższy niż 24 godziny, a w przypadku przesyłek wielkogabarytowych 72 godziny.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Użytkownika liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Dotyczy to także przypadku, gdy Użytkownik wybrał sposób dostawy w formie odbioru osobistego.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6. W przypadku wyboru odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Użytkownika w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Użytkownik zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail podany przy rejestracji Konta lub przy składaniu Formularza zamówienia. Brak odbioru Produktu w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru spowoduje anulowanie zamówienia. Produkt zostanie wydany Użytkownikowi tylko za jednoczesną zapłatą.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej oraz Ameryki

9. Dostawa Produktu do Użytkownika jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

10. Sprzedawca zastrzega, że przewoźnik ubezpiecza każdy z Produktów.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Użytkownika jest bezpłatny.

12. W przypadku wyboru metody płatności przelewem lub płatności elektronicznych i metody dostawy odbioru osobistego, gdy Użytkownik nie zgłosi się do odbioru Produktu w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru Zamówienie zostanie anulowane, a zapłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy Użytkownika, z którego dokonano zapłaty.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od wydania Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. Przewoźnik może odmówić wydania Produktu, jeśli osoba upoważniona nie okaże stosownego upoważnienia.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje Produkty, które są dostarczane partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są używane Produkty. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego Produktu, a także zamieszczone jego fotografie.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony ograniczają odpowiedzialność z tytułu rękojmi w ten sposób, że Przedsiębiorca może żądać jedynie wymiany rzecz, ale Sprzedawca może odmówić realizacji tego żądania w przypadku, gdy dana rzecz nie znajduje się w jego magazynie.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z zakładek Sklepu.

4. Reklamacja powinna zawierać m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym obowiązkowo datę) jej wystąpienia, dane Użytkownika składającego reklamację, oraz żądanie Użytkownika będącego Konsumentem w związku z wadą towaru. Użytkownik winien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie po otrzymaniu Produktu, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty, chyba że co innego zostało wskazane w opisie danego Produktu.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. W szczególności w trakcie zakładania Konta lub klikając w zakładce Newsletter przycisk „Zapisz się do Newslettera” Klient może wyrazić zgodę na podanie adresu e-mail i telefonucelem przesyłania Newslettera Sklepu.

3. Sprzedawca przekazuje dane osobowe jedynie w celu realizacji Umowy sprzedaży lub realizacji swoich obowiązków publicznoprawnych, jak również celem dokumentacji podatkowej, a w przypadku sporów celem obrony przed roszczeniami.

4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi.

 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych określa Polityka prywatności dostępna pod adresem […].

§ 14

Usługi elektroniczne w Sklepie

1. W Sklepie dostępne są następujące usługi elektroniczne:

 • Formularz rejestracji,

 • Konto,

 • Formularz Zamówienia,

 • Newsletter.

2. Usługi Elektroniczne Formularz rejestracji i Formularz Zamówienia świadczone są nieodpłatnie oraz mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą zakończenia rejestracji lub złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania rejestracji lub zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
3. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w trakcie zakładania Konta lub kliknięcia w zakładce „Newsletter” przycisku „Zapisz się do Newslettera” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na adresy Sprzedawcy podane w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w szczególności w przypadku: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.