Polityka prywatności sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy czesci-mystkow dostępny pod adresem internetowym http://www.czesci-mystkow.pl, prowadzony jest przez Konrada Górskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Konrad Górski Kasacja Pojazdów , Auto - Handel, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, 734-174-75-02.

 2. Niniejsza Polityka prywatności skierowany jest do użytkowników Sklepu tj. zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu celem zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie.

 3. Ilekroć w Polityce wyraz używany jest z wielkiej litery, to należy mu nadać znaczenie przyjęte w Regulaminie dostępnym pod adresem: http://czesci-mystkow.pl/firma/3-regulamin-sklepu

§ 2

Definicje

 1. Dane Osobowe – w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 1) RODO, dane osobowe są to informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do dostawy Produktów zakupionych w Sklepie, IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 2. Polityka – niniejsza Polityka ochrony prywatności.

 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 4. Administrator – administrator Danych Osobowych

 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.czesci-mystkow.pl

§ 3

Cele i zakres przetwarzania

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest Konrad Górski.

 2. Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

 3. Celem Polityki jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w Sklepie jak również w ramach powiązanych z nimi usług.

 4. Polityka określa w szczególności zakres i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych, które gromadzone są w związku z korzystaniem ze Sklepu.

 5. Administrator otrzymuje Dane Osobowe przy zakładaniu i aktualizacji Konta jak również w związku z aktywnościami dokonywanymi przez użytkowników w Sklepie w związku ze składaniem i realizacją Zamówień czy też korzystaniem przez Użytkowników z Newslettera.

 6. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki i Regulaminu.

 7. W Sklepie przetwarzane są Dane Osobowe:

 • podczas rejestracji Konta: imię i nazwisko, login (gdy login do Konta jest imieniem i nazwiskiem Użytkownika), adres e-mail, telefon, adres do dokonywania dostaw, firma przedsiębiorstwa, adres firmy, NIP. Brak podania adresu do dokonywania dostawy może spowodować brak możliwości realizacji Umowy, jeśli nie zostanie on uzupełniony podczas składania danego Zamówienia. Brak wskazania firmy przedsiębiorstwa i NIP skutkuje zarejestrowaniem użytkownika jako konsumenta.

 • jeśli użytkownik nie dokonał rejestracji Konta, to przy składaniu Zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres do dokonywania dostaw, firma przedsiębiorstwa, adres firmy, NIP;

 • jeśli użytkownik zarejestrował się tylko do Newslettera: adres e-mail i telefon;

 • w trakcie korzystania ze Sklepu, gromadzone są Dane Osobowe w postaci innych adresów niż adres dostawy, jeśli Użytkownik taki wskazał, a także numery rachunków bankowych;

 • ponadto w trakcie korzystania ze Sklepu gromadzone są informacje o działaniach użytkownika w Sklepie, w tym o historii zakupów, wybieranych metodach płatności oraz o treściach komentarzy i wystawianych ocen, reklamacjach, odpowiedziach na pytania Użytkownika itp. W

 • w celu realizacji zgłoszeń telefonicznych będą przetwarzane także Dane Osobowe w zakresie numeru telefonu oraz treści nagrania (w tym informacji podanych w trakcie rozmowy) rozmowy. Użytkownik zostanie poinformowany o tym, że rozmowa jest nagrywana.

 1. Użytkownik jest zobowiązany do stałego aktualizowania wszelkich podanych przez siebie Danych Osobowych, jeżeli w jakimkolwiek zakresie nastąpią zmiany.

 2. Brak podania lub zaktualizowania Danych Osobowych niezbędnych do wykonania Zamówienia może skutkować niemożliwością jego wykonania lub jego wadliwym wykonaniem.

 3. Korzystając ze swojego Konta można podać także inne, opcjonalne Dane Osobowe, jeżeli Formularz rejestracji przewiduje taką możliwość. Podanie takich Danych Osobowych jest w pełni dobrowolne.

 4. W przypadku organizacji przez Administratora programów lojalnościowych lub konkursów lub akcji promocyjnych, Dane Osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych wydarzeń. W takim przypadku zostanie przedstawiona osobna polityka prywatności dla danego wydarzenia.

 5. W zakresie prowadzonych działań marketingowych innych niż Newsletter w oparciu o zgodę Użytkownika, Administrator może przetwarza informacje pomagające dopasować reklamy i treści do preferencji i oczekiwań Użytkownika. Mogą być to m.in. adres IP, dane pochodzące z plików cookies, czy też informacje o ruchu na stronie danego Użytkownika, w tym o przeglądanych ofertach iw tym zakresie.

 6. Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celach analitycznych oraz statystycznych, w tym w celu przeprowadzania ankiet. Dotyczy to przede wszystkim informacji o aktywności Użytkownika na Sklepie.

 7. Administrator możemy przetwarzać Dane Osobowe także w związku z przysługującym mu uprawnieniem do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. W tym celu Administrator przetwarza Dane Osobowe przez cały okres, w którym roszczenia wynikające z Umowy sprzedaży lub związane z korzystaniem ze Sklepu nie uległy przedawnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 8. Administrator może gromadzić w ramach prowadzenia Sklepu Dane Osobowe za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies.

§ 4

Podstawa prawna i okres przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe są przetwarzane i przechowywane na podstawie następujących przepisów prawa.

Cel przetwarzania Danych Osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania Danych Osobowych w określonym celu

Działania związane z rejestracją i w zakresie obsługi Kont Użytkowników

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy) – Dane Osobowe niezbędne do założenia i obsługi Konta

Do momentu zakończenia świadczenia usługi

Zapewnianie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy zgodnie z wymogami świadczenia usługi elektronicznej)

Do momentu zakończenia świadczenia usługi

Działania związane z zawarciem Umów sprzedaży

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy) – Dane Osobowe niezbędne do założenia i obsługi Konta

Do momentu wykonania danej Umowy sprzedaży

Działania związane z odstąpieniem od Umowy sprzedaży i obsługa reklamacji

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy) – Dane Osobowe niezbędne do założenia i obsługi Konta

Do momentu zakończenia działań związanych ze zwrotem świadczeń i obsługą reklamacji

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem usług, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony Administratora, polegający na ochronie jego praw)

Do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi

Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych w zakresie rozliczenia zawartej Umowy sprzedaży

Art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego)

5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku

Wyświetlanie reklam (prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług lub towarów Administratora)

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu jego towarów lub usług)

Do momentu zaprzestania korzystania ze Sklepu

Kontaktowanie się z Użytkownikami w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 prawa telekomunikacyjnego (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu jego towarów lub usług)w związku z wyrażoną zgodą na kanał komunikacji)

Do momentu wycofania zgody (na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych

§ 5

Uprawnienia Użytkowników w zakresie przetwarzania Danych Osobowych oraz ich realizacja

1. Administrator umożliwia Użytkownikowi realizację wszystkich przysługujących mu praw wynikających z RODO, tj. praw opisanych w art. 15-21 RODO.

2. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do Danych Osobowych - oznacza prawo do do uzyskania od Administratora informacji o przetwarzaniu przez niego Danych Osobowych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym Dane Osobowe są przekazywane oraz projektowanym terminie usunięcia danych.

 • prawo do uzyskania kopii Danych Osobowych - oznacza prawo do do uzyskania od Administratora kopii Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora.

 • prawo do sprostowania Danych Osobowych - oznacza prawo do do żądania od Administratora sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych Danych Osobowych.

 • prawo do usunięcia Danych Osobowych - oznacza prawo do do żądania od Administratora usunięcia Danych Osobowych, które nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane przez Administratora.

 • prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych - oznacza prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych w następujących przypadkach:

  • Użytkownik, którego Dane Osobowe dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, którego Dane Osobowe dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

  • Administrator nie potrzebuje już Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi, którego dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  • Użytkownik, którego Dane Osobowe dotyczą wniósł sprzeciw przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownikowi, którego dane dotyczą.

 • prawa do przeniesienia Danych Osobowych – oznacza prawo żądania od Administratora do przesłania kopii Danych Osobowych oraz przekazania ich innemu Administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub stosunku umownego łączącego Użytkownika ze Sklepem;

 • prawo do do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania;

 • prawa do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych można wykonać w każdym momencie, jeśli Dane Osobowe przetwarzane są w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.

 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania Danych Osobowych można wykonać w każdym momencie, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

 • prawo do cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem

 • prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 5

Przekazywanie Danych Osobowych

1. Administrator może powierzać przetwarzanie Danych Osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem, w zakresie niezbędnym dla wykonania Umowy sprzedaży to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego Produktu oraz dostarczania przesyłek.

2. Dane Osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

3. Administrator może udostępniać Dane Osobowe organom publicznym na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa.

4. Dane Osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

§ 5

Kontakt ze Administratorem

 1. Adres: Mystków 494, 33-334 Kamionka Wielka

 2. Adres e-mail: allegro@czesci-mystkow.pl

 3. Numer telefonu: 575 780 880

 4. Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 5. Użytkownik może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7.30-17.00 w następujące dni tygodnia poniedziałek – piątek .

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 ) (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konrad Górski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Konrad Górski Kasacja Pojazdów , Auto - Handel, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7341747502, REGON: 492691721 adres email: autozlom.mystkow@op.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem http://www.czesci-mystkow.pl. oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych

 3. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • Założenia konta niezbędnego do złożenia zamówienia;

 • Zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (przez umowę sprzedaży, stosownie do cech produktu rozumie się także umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną),

 • Dostarczenia zamówionych towarów;

 1. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

 2. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, nazwa firmy oraz NIP;

 3. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez:

  • Konrad Górski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Konrad Górski Kasacja Pojazdów, Auto – Handel oraz osoby upoważnione przez Konrad Górski Kasacja Pojazdów , Auto – Handel do przetwarzania danych osobowych,

  • Operatora pocztowego lub kuriera,

  • Operatora transakcji internetowych – Przelewy 24

  • Podmiot świadczący usługi Hostingu WWW;

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w sklepie internetowym i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody;

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy przez Konrad Górski Kasacja Pojazdów , Auto - Handel zgodnie z Regulaminem sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego czesci-mystkow. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt 4 niniejszej klauzuli informacyjnej skutkuje uniemożliwieniem realizacji przez Konrad Górski Kasacja Pojazdów , Auto - Handel zamówienia zgodnie z Regulaminem sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego czesci-mystkow.

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.